Våra sponsorer
 
 
 
 
 
Ohlssons
 
 
Ateljé Bern
 
HSB
 
Handelsbanken
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadgar 2014-02-20

§1 Namn
Föreningens namn är JAZZHOUSE LANDSKRONA.

§2 Ändamål
Föreningen skall verka för ett brett utbud av jazzmusik i Landskrona med omnejd.

§3 Medlemskap
Var och en med intresse för jazzmusik äger vinna medlemskap i föreningen under förutsättning att stadgad årsavgift erläggs.

§4 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Landskrona. Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.
Efter varje nyval utser styrelsen inom sig:
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör.
Ledamöterna väljs på årsmöten bland medlemmarna för en tid av två år. Årligen avgår en tredjedel av styrelsens ledamöter. Första gången bestäms genom lottdragning turen att avgå.

§5 Styrelsens åliggande
Styrelsen handhar föreningens förvaltning och marknadsföring.

§6 Föreningens firma
Föreningens firma, som är Jazzhouse Landskrona, tecknas av styrelsen och av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§7 Revision
För granskning av föreningens verksamhet, styrelsens förvaltning samt räkenskaper utses årligen på årsmöte två revisorer och en revisorsuppleant.

§8 Årsmöte
Före den sista februari varje år skall föreningen sammanträda till årsmöte. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
a) val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
b) styrelsens och revisorernas berättelse för föregående år,
c) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning,
d) val av ledamöter i styrelsen efter dem, som är i tur att avgå,
e) val av två revisorer och en revisorsuppleant, samt
f) val av valberedning om två personer varav en sammankallande
g) övriga ärenden
Kallelse till årsmöte jämte föredragningslista skall utsändas till medlemmarna minst två veckor före årsmötet. Medlem som önskar få ärende behandlat på årsmötet skall skriftligen anmäla detsamma till styrelsen senast den sista januari. Vid årsmöte får ej andra ärenden behandlas än de som upptagits på föredragningslistan. Dock må till diskussion, men ej avgörande, behandlas förslag och frågor om föreningens verksamhet.

§9 Röstning
Vid mötet närvarande medlem, som erlagt stadgad årsavgift, äger rösträtt. För beslut erfordras enkel majoritet. Alla omröstningar sker öppet såvida inte sluten omröstning begärts. Dock gäller sluten omröstning vid personval. Vid lika röstetal avgörs röstningen genom lottdragning.

§10 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar får endast beslutas på årsmöte. För beslut fordras att minst 2/3 av de röstande bifaller ändringsförslaget.

§11 Upplösning
Uppstår fråga om upplösning av föreningen skall lika beslut härom fattas av två på varandra följande möten, därav minst ett årsmöte. För beslut om upplösning erfordras att minst 2/3 av de röstande bifaller förslaget.
Vid upplösning skall föreningens tillgångar och materiel överlämnas till Landskrona kommuns kulturnämnd med uttryckligt förordnande att tillgångarna skall användas för att främja jazzkulturen i kommunen.

 

 
       
       
       
 
Blob
 
Sidan uppdaterad 2024-02-24